Autodude

Nordens største bilpleiebutikk!

ÅPNINGSTID: 09.00-15.00 (Man-Fre)

Telefon: 69 10 94 10

 

Basert kun på naturlige ingredienser løser Tar-X opp gjenstridig tjære, gummi, insekter og andre forurensninger uten at du må ty til kraftig skrubbing, skadelige, klorbaserte løsemidler eller andre sterke kjemikalier. Tar-X sin hurtigvirkende formel er trygg å bruke på de fleste lakkoverflater og starter umiddelbart med å fjerne gjenstridig forurensing så fort man legger den på.

Egenskaper

 • Produkt: Tjærefjerner CarPro Tar X
 • Bruksområde: Fjerner tjære, asfalt og lignende fra bilens overflater
 • Emballasje: Plastflaske med spraymunnstykke
 • Mengde: 500 ml
 • Virker meget hurtig
 • Basert på naturlige ingredienser

Autodudes hurtigguide

1. Rist flasken godt.
2. Spray det på en tørr flate.
3. La den virke i 2-3 minutter. Ved behov bruk en børste/svamp til å jobbe med.
4. Vask bilen med bilshampo eller med høytrykksspyler (eller helst begge deler).

Aldri la den være på i mer enn maksimalt 7-10 minutter.
Skal ikke brukes på akryllakk
La den aldri tørke på plast.
La den aldri tørke inn i direkte sollys.


Sikkerhetsinformasjon

Fare:

 • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Irriterer huden.
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • Meget brannfarlig væske og damp.

Sikkerhetssetninger:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Les etiketten før bruk.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røkning forbudt.
 • Hold beholderen tett lukket.
 • Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
 • Bruk elektrisk materiell/ ventilasjonsmateriell/ belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
 • Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
 • Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
 • Vask eksponert hud grundig etter bruk.
 • Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.
 • Særlig behandling, se informasjon på etiketten.
 • IKKE framkall brekning.
 • Ved hudirritasjon: Kontakt lege om plagene vedvarer.
 • Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • Alle tilsølte klær tas av, og vaskes før de brukes på nytt.

Sikkerhetsdatablad

Problemfri handel

Velg mellom å betale med kort, bank, faktura eller klarnakonto. Vi tilbyr også Klarna for bedrifthandel.Fraktkostnader er fra 59.- om ikke annet er oppgitt.

Rask levering på 1-3 dager

Våre ansatte håndterer bestillinger fortløpende. Alle bestillinger som ankommer oss før kl 13 på hverdager vil normalt sett bli sendt samme dag.

100% fornøyd garanti

Du kan alltid returnere det ubrukte produktet gratis, uten forklaring. 100% Fornøyd garanti gir deg pengene tilbake ved retur av ubrukt / uåpnet produkt innen 30 dager fra kjøpsdato. Sikker og problemfri handel på sitt beste! Les mer her!

Autodude

EKSPERTEN PÅ BILPLEIEPRODUKTER

Produkter til bilpleie er stadig i utvikling, det samme er vårt produktsortiment. Vi er stadig på utkikk, samt tester nye produkter for å tilby våre kunder det beste på markedet innen bilpleie til en rimelig pris. Velkommen til nettbutikken AUTODUDE!

AUTODUDE.NO TILBYR

 • De beste produktene for bilpleie
 • 30-dager pengene tilbake garanti
 • Sikre betalingsløsninger
 • Rask levering 1-3 dager
 • Rimelig frakt fra 79.-
 • Fri frakt på bestillinger over 1200 kr

FIRMAINFORMASJON

Handshake Norway AS
Ordfører Utnes vei 19, 1580 rygge

Org. nr: 915 300 278MVA

MELD DEG PÅ AUTODUDE NYHETSBREV!

Du vil motta nyheter som spesialtilbud, brukertips, nye produkter, konkurranser og lignende. Nyhetsbrev sendes ut et par ganger i uken, hovedsakelig på våren og sommeren. Meld deg på!

© 2021 Autodude.no / Handshake Norway AS | Org. nr: 915 300 278 | Informasjon